9.1 (892 BEOORDELINGEN)

Vrachtwagen TIJDELIJK: ONTVANG 55% KORTING BIJ AANKOOP VAN 5 FLESJES

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van WellNatur 

Identiteit van de ondernemer

Wellnatur B.V.
Gustav Mahlerlaan 25 A
1082MK, Amsterdam
geen retour adres!

Telefoonnummer: + 31 (0) 85 – 06 02 183
E-mailadres: Info@wellnatur.com
Website: www.WellNatur.com
KvK-nummer: 82097461
Btw-identificatienummer: NL862335322B01

  1. Algemeen

  1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WellNatur  en op iedere tussen WellNatur en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van WellNatur . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

  1.2          Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. WellNatur behoudt zich het recht voor haar leverings en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

  1.3          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door WellNatur erkend.

  1.4          WellNatur  garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

   

  1. Levering

  2.1          Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  2.2          In het kader van de regels van de koop op afstand zal WELLNATUR   bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

  2.3          Aan de leveringsplicht van WELLNATUR   zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door WELLNATUR   geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

  2.4          Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

   

  1. Prijzen

  3.1          Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

  3.2          Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  3.3          Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

   

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht

  4.1          Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij WELLNATUR   B.V. . Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in ongebruikte staat verkerend. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt WELLNATUR   zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt WELLNATUR   binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde producten terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

  Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

  4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf);
  • verzegelde producten die om gezondheids of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

   

  1. Gegevensbeheer

  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij WELLNATUR  , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van WELLNATUR   . WELLNATUR   houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

  5.2 WELLNATUR   respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

  5.3 WELLNATUR   maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

   

  1. Garantie en conformiteit

  6.1          De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  6.2          Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

  6.3          Indien blijkt dat de afgeleverde product(en) verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan WELLNATUR  ) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan WELLNATUR   Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

  6.4          Indien klachten van de afnemer door WELLNATUR   gegrond worden bevonden, zal WELLNATUR   de geleverde producten naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van WELLNATUR   bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten, dan wel (naar keuze van WELLNATUR  ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van WELLNATUR   gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van WELLNATUR   voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

  6.5 WELLNATUR   is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van nietleidinggevend personeel.

  6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens WELLNATUR   in gebreke is; B) de afnemer de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van WELLNATUR   vermelde aanwijzingen op de verpakking zijn behandeld.

   

  1. Aanbiedingen

  7.1          Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

  7.2          Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt WELLNATUR zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

  7.3          Mondelinge toezeggingen verbinden WELLNATUR   slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

  7.4          Aanbiedingen van WELLNATUR   gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

  7.5          WELLNATUR   kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

  7.6          Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

   

  1. Overeenkomst

  8.1          Een overeenkomst tussen WELLNATUR   en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door WELLNATUR   op haalbaarheid is beoordeeld.

  8.2          WELLNATUR   behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

  1. Afbeeldingen en specificaties

  9.1          Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van WELLNATUR   gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

   

  1. Overmacht

  10.1        WELLNATUR   is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

  10.2        Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in email verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van WELLNATUR   alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

  10.3        WELLNATUR   behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is WELLNATUR   gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

  10.4        Indien WELLNATUR   bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

   

  1. Aansprakelijkheid

  11.1        WELLNATUR   is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:

  • ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het product in strijd met de bestemming daarvan;
  • gebruik van het product in strijd met door of namens verkoper of de instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d. ;
  • het verkeerd aanwenden van het product;
  • ondeskundige bewaring (opslag) van de producten.

   

  1. Eigendomsvoorbehoud

  12.1        Eigendom van alle door WELLNATUR   aan de afnemer verkochte blijft bij WELLNATUR   zolang de afnemer de vorderingen van WELLNATUR   uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten vordering uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

  12.2        De door WELLNATUR   geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

  12.3        De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

  12.4        De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan WELLNATUR   of een door WELLNATUR aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin WELLNATUR   haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.

  12.5        Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht WELLNATUR   zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

  12.6        De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan WELLNATUR   .

   

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

  13.1        Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

  13.2        Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen WELLNATUR   en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij WELLNATUR   er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.